+31 30 - 63 61 674

Disclaimer

Deze disclaimer (hierna eveneens aangeduid als "disclaimer") is van toepassing op deze website van LabOral Diagnostics, hierna "LabOral".

Alle informatie zoals opgenomen op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie zoals opgenomen in deze website is niet bedoeld om instructies en adviezen te geven voor medische diagnoses, noch voor behandelwijze, noch op enige andere wijze bedoeld om een vervanging te zijn voor enig advies. De informatie behoort niet beschouwd te worden als volledig, noch kan erop vertrouwd worden dat deze informatie een bepaalde behandelwijze voor een bepaald individu geeft. De informatie behoort niet te worden gebruikt in plaats van een bezoek, telefoongesprek, consult of enig advies van uw tandheelkundig adviseur (o.a. tandarts) of een andere gekwalificeerde verstrekker van gezondheidszorg. Informatie verkregen in of via deze website is niet uitputtend. Beslissingen gebaseerd op de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

In het geval dat u tandheelkundige vragen heeft, neemt u dan contact op met uw tandheelkundig adviseur of een andere gekwalificeerde deskundige. Raadpleeg in elk geval uw tandarts of andere gekwalificeerde deskundige voordat u overstapt op een nieuwe behandelwijze.

LabOral doet haar uiterste best accurate, complete en actuele informatie te verstrekken op deze website, verkregen uit bronnen die betrouwbaar zijn gebleken in het verleden. LabOral geeft geen garanties met betrekking tot het accuraat, compleet en actueel zijn van de informatie verstrekt op of via deze website.

LabOral is een maatschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland. LabOral staat er niet voor in dat de informatie verstrekt op deze website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is in andere landen.

LabOral staat er niet voor in dat deze website functioneert zonder fouten of onderbrekingen.

LabOral geeft geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid, getrouwheid, geschiktheid, het adequaat zijn en volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de informatie zoals verstrekt via deze website berusten in beginsel bij LabOral, tenzij anders aangegeven. Het is verboden informatie die zich bevindt op deze website te kopiëren, downloaden, verspreiden, publiceren of reproduceren in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LabOral.

Bepaalde artikelen en beschrijvingen op deze website zijn geschreven door derden. Deze informatie kan niet worden beschouwd als volledig, noch kan erop worden vertrouwd dat op basis van deze informatie een behandelwijze wordt gesuggereerd voor enig individu.

Hyperlinks naar websites van derden, worden niet beschouwd als aanbeveling door LabOral van enig product of enige service verstrekt op of via dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks geschiedt volledig voor uw eigen rekening en risico. LabOral aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Voorts heeft LabOral de nauwkeurigheid, de redelijkheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van de inhoud van dergelijke websites niet geverifieerd.

LabOral is niet aansprakelijk voor enige boete, directe, indirecte, gevolg of tot enig voorbeeld dienende schade, voortvloeiend uit, doch niet beperkt tot, de informatie verstrekt op of via deze website, het functioneren of niet functioneren van deze website, misbruik van deze website, het verlies van data, vorderingen van derden, alles in verband met het gebruik van deze website.

Deze website en deze disclaimer worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlands recht. Geschillen die in verband met deze website en deze disclaimer mochten ontstaan zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter in het Arrondissement waar LabOral is gevestigd.


LabOral Diagnostics
Lichtschip 15
3991CP Houten
Nederland
T 030-6361674
F 030-6361527
E info@laboral.nl