+31 30 - 63 61 674

ALGEMENE VOORWAARDEN LabOral

Algemene Bepalingen

Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:
LabOral: de openbare maatschap LabOral Diagnostics, gevestigd te Amsterdam en de aan haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen, alsmede diens rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel.
Cliënt: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in opdracht van wie LabOral Producten levert en/of Diensten verricht, danwel met wie LabOral een overeenkomst aangaat of met wie LabOral in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen LabOral en Cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Producten: alle zaken, en alle (overige) resultaten van dienstverlening door LabOral, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die LabOral voor of ten behoeve van Cliënt verricht.
Order: iedere opdracht van Cliënt, in welke vorm dan ook.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen LabOral en Cliënt, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Cliënt wordt door LabOral uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze Voorwaarden met de voorwaarden van Cliënt, prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 3 - Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodigingen tot het plaatsen van een Order door Cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover LabOral een Order van Cliënt, schriftelijk aanvaardt of door LabOral uitvoering aan een Order wordt gegeven. Indien LabOral op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Cliënt LabOral daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze Voorwaarden, betalen conform de dan bij LabOral geldende tarieven. Voor zover Cliënt een in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid bindend aanbod van LabOral aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig LabOrals aanbod.
3.3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door LabOral kan via elk communicatie-middel plaatsvinden. Dit geldt ook indien de bestelling of opdracht van Cliënt langs elektronische weg is geplaatst.
3.4. Op LabOral rust geen enkele verplichting om Cliënt in de gelegenheid te stellen al dan niet door het ter beschikking stellen van middelen om invoerfouten door Cliënt te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen LabOral en Cliënt geldt de inhoud van de Order van Cliënt zoals deze door LabOral is ontvangen als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de Order komen voor rekening en risico van Cliënt.
3.5. Alle opgaven en/of aanduidingen door LabOral met betrekking tot de Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan maar LabOral kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.
3.6. LabOral behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

Artikel 4 - Prijzen

4.1. Alle prijzen van LabOral zijn uitgedrukt in EURO, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Cliënt de kosten van verzending, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.
4.2. Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van LabOral van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekerings-tarieven, en overige heffingen of belastingen, kan LabOral doorberekenen aan Cliënt.

Artikel 5 - Betaling

5.1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Als plaats van betaling wijzen partijen de vestigingsplaats van LabOral aan.
5.2. Alle aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen worden zonder korting of inhouding voldaan.
5.3. Cliënt is niet gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten. Indien naar het oordeel van LabOral daartoe termen aanwezig zijn, is LabOral te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Cliënt deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van een zodanige zekerheid heeft LabOral het recht om de levering op te schorten, of om de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De prijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.
5.4. Elke met LabOral aangegane Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat LabOral van voldoende kredietwaardigheid van Cliënt zal blijken, zulks uitsluitend te haren beoordeling. Cliënt staat toe dat LabOral zonodig informatie betreffende Cliënt opvraagt, ondermeer bij de Nederlandse Crediet Maatschappij (NCM).
5.5. De Cliënt die binnen de gestelde termijn nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd, zoals bepaald in het volgende lid.
5.6. Cliënt is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met twee procent rente. Telkens na afloop van de maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.7. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Cliënt. In ieder geval is Cliënt verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat Cliënt in verzuim komt. Indien LabOral aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient Cliënt ook deze te vergoeden.
5.8. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met de vordering(en) van LabOral.

Artikel 6 - Levering en Levertijden

6.1. LabOral zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/Order van Cliënt de Diensten en/of Producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of Diensten aanvangen, uitsluitend voorzover het bestelde Product voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of Diensten mogelijk is.
6.2. De door LabOral opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt LabOral ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering Cliënt geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens LabOral.
6.3. Alle leveringen en Diensten worden geacht te zijn geschied daar waar LabOral is gevestigd.
6.4. Cliënt dient alle naar de beoordeling van LabOral noodzakelijke maatregelen te nemen om in de gelegenheid te worden gesteld te kunnen voldoen aan haar verplichtingen verband houdende met de aflevering van de Producten en/of vervulling van de Diensten.

Artikel 7 - Overmacht

7.1. Indien LabOral door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
7.2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3. Onder overmacht van LabOral wordt verstaan elke van de wil van LabOral onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Cliënt wordt verhinderd, vertraagd of niet- economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van LabOral kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen, staking, uitsluiting, brand, bedrijfsstoornissen, diefstal en te late levering door toeleveranciers van LabOral.
7.4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Cliënt nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan LabOral verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
8.2. Ieder bedrag dat van Cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die LabOral op Cliënt mocht hebben ten aanzien van welke LabOral in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Cliënt wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de Overeenkomst.

Artikel 9 - Reclames en klachten

9.1. Cliënt dient klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde Producten, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of Diensten binnen acht dagen na ontvangst ofwel terbeschikkingstelling schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan LabOral mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens LabOral terzake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde Producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of Diensten.
Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na aflevering ofwel terbeschikkingstelling van de Producten ofwel voltooiing van de Diensten aan LabOral worden gemeld.
9.2. Na het ontdekken van enig gebrek is Cliënt verplicht om het gebruik, bewerking et cetera, van de betreffende Producten/resultaten van Diensten onverwijld te staken.
9.3. Cliënt zal alle door LabOral voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen.
9.4. Cliënt heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten en/of Diensten waarvan door LabOral geen controle op de reclame kan plaatshebben.
9.5. Het staat Cliënt niet vrij de Producten te retourneren, voordat LabOral daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Cliënt en de Producten blijven voor zijn risico.
9.6. Cliënt kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten en/of Diensten doen gelden jegens LabOral zolang Cliënt enige verplichting jegens LabOral niet is nagekomen.

Artikel 10 - Garantie

10.1. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van LabOral genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren ofwel de Diensten niet naar behoren zijn uitgevoerd, zal LabOral - onverminderd het bepaalde in artikel 12 - de keus hebben hetzij opnieuw te leveren ofwel te presteren, hetzij de betreffende Producten en/of Diensten te herstellen, hetzij Cliënt alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal LabOral terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal LabOral tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
10.2. Indien LabOral Producten aan Cliënt aflevert welke LabOral van haar toeleveranciers heeft verkregen, is LabOral nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Cliënt gehouden dan waarop LabOral ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 11 - Persoongegevens

11.1. LabOral kan, indien de door LabOral geleverde zaken of verrichte Diensten de verschaffing van persoongegevens omvat, aan Cliënt richtlijnen terzake van de geldende wetgeving op het gebied van persoongegevens opleggen. Cliënt zal deze richtlijnen stipt naleven.
11.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Cliënt verplicht betrokkenen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling van de adressen door LabOral aan Cliënt van de hem betreffende persoonsgegevens.
11.3. Cliënt zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.
11.4. Cliënt vrijwaart LabOral voor alle aanspraken van derden jegens LabOral, welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Cliënt van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1. LabOral is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Cliënt, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van Orders, winstderving en dergelijke.
12.2. LabOral is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de adviezen van Cliënt, ook als die daarbij gebruik heeft gemaakt van de producten en/of diensten van LabOral.
12.3. LabOral is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het door Cliënt aan derden voorgeschreven antibioticum. Cliënt erkent dat hij volledig aansprakelijk is voor diens adviezen in het bijzonder ten aanzien van het door Cliënt voorgeschreven antibioticum., ook als LabOral een antibioticum heeft geadviseerd. Cliënt erkent dat LabOral geen kennis en wetenschap heeft van de persoon ten behoeve van wie Cliënt om advies vraagt. Cliënt dient steeds van geval tot geval zelfstandig te toetsen of aan toepassing van het door LabOral geadviseerde antibioticum (medische) bezwaren kleven.
12.4. De aansprakelijkheid van LabOral, als in de vorige leden bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat in ieder geval nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde van het desbetreffende geleverde Product of Dienst, dan wel herlevering van Producten en/of Diensten, zulks ter keuze van LabOral en voor zover LabOral in staat is om soortgelijke Producten en/of Diensten te leveren.
12.5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de aansprakelijkheid van LabOral beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van LabOral terzake van de desbetreffende schade zal worden uitbetaald.

Artikel 13 - Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Cliënt

13.1. Cliënt stelt aan LabOral alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van LabOral benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
13.2. Cliënt draagt er zorg voor dat hij voldoende verzekerd is tegen aanspraken van derden, al dan niet zijnde zijn eigen patiënten c.q. Cliënten. Cliënt zal op eerste verzoek van LabOral de verzekeringspolis(sen) ter beschikking stellen.

Artikel 14 - Opschorting en Ontbinding

14.1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Cliënt, zullen alle overeenkomsten met Cliënt van rechtswege zijn ontbonden, tenzij LabOral Cliënt binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval LabOral zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld: en/of
b. al haar eventuele verplichtingen en opzichte van Cliënt op te schorten;
een en ander onverminderd LabOral's andere rechten onder welke Overeenkomst met Cliënt dan ook en zonder dat LabOral tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.2. Indien Cliënt niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Cliënt in verzuim en is LabOral gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
een en ander onverminderd LabOral's andere rechten onder welke Overeenkomst met Cliënt dan ook en zonder dat LabOral tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van LabOral op Cliënt en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is LabOral gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen LabOral en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Cliënt te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde LabOral in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1. Het is LabOral toegestaan de in enige Overeenkomst met Cliënt omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van LabOral worden overgedragen dient LabOral Cliënt hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Cliënt het recht de Overeenkomst te ontbinden. LabOral is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
15.2. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LabOral.

Artikel 16 - Vrijwaring
16.1 Cliënt vrijwaart LabOral voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door Cliënt van de Producten en/of de Diensten van LabOral.
16.2 Cliënt vrijwaart LabOral voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het door Cliënt toegepaste antibioticum.

Artikel 17 - Toepasselijk recht / Geschillen

17.1. Alle met LabOral aangegane Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en, voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
17.2. Eventuele geschillen tussen Cliënt en LabOral zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van LabOral.

LabOral Online

De hierna vermelde bepalingen zijn, naast de hierboven vermelde algemene bepalingen uit deze Voorwaarden, van toepassing indien Cliënt gebruik maakt van de online diensten van LabOral.

Artikel 18 - Online diensten
18.1. LabOral biedt onder de hierna volgende voorwaarden aan Cliënt online diensten aan via haar website.
18.2. Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de informatie zoals verstrekt via deze website berusten in beginsel bij LabOral, tenzij anders aangegeven. Het is verboden informatie die zich bevindt op deze website te kopiëren, downloaden, verspreiden, publiceren of reproduceren in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LabOral.

Artikel 19 - Toegang tot website

19.1. LabOral stelt aan Cliënt een gebruikersnaam en een wachtwoord ter beschikking, welke combinatie Cliënt in de gelegenheid stelt gebruik te maken van de online diensten.
19.2. Cliënt is verplicht de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden voor derden.
19.3. Cliënt is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord, ook waar het ongeoorloofd gebruik betreft.
19.4. Cliënt is verplicht LabOral te informeren omtrent niet geautoriseerd gebruik van het identificatienummer en/of het wachtwoord.

Artikel 20 - Gebruik en functioneren van de website

20.1. LabOral verstrekt aan Cliënt een individueel, persoonlijk, niet overdraagbaar, niet exclusief recht om gebruik te maken van de website van LabOral, uitsluitend waar het betreft het verkrijgen van informatie omtrent de door Cliënt aangeleverde en door LabOral bewerkte gegevens en zaken.
20.2. LabOral is gerechtigd om de toegang tot de online diensten (tijdelijk) te blokkeren zonder voorafgaande mededeling en zonder tot enige aansprakelijkheid door Cliënt te kunnen worden gehouden.
20.3. LabOral is gerechtigd om de online diensten te wijzigen, te beëindigen en al het overige te doen wat LabOral nodig acht, zonder voorafgaande aankondiging en zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden door Cliënt.
20.4. LabOral is niet verantwoordelijk en nimmer aansprakelijk voor onjuistheden in de voor Cliënt toegankelijke gegevens, noch voor enige door Cliënt aangeleverde gegevens c.q. zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst. Cliënt vrijwaart LabOral terzake voor alle aanspraken van derden.
20.5. Cliënt staat er jegens LabOral voor in dat Cliënt terzake van de door hem aangeleverde gegevens ofwel zaken voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichtingen als bedoeld in artikel 11 van deze Voorwaarden.
20.6. LabOral staat er niet voor in dat deze website functioneert zonder fouten of onderbrekingen. LabOral is dan ook niet aansprakelijk voor het offline zijn van de website, noch voor het op welke andere wijze dan ook niet beschikbaar zijn van de server en/of de gegevens die zich daarop bevinden.
20.7. LabOral geeft geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid, getrouwheid, geschiktheid, het adequaat zijn en volledigheid of bruikbaarheid van de informatie, (waaronder uitslagen, verkeerde data, etc.) op deze website.
20.8. Cliënt kan jegens LabOral geen rechten ontlenen aan de voor hem toegankelijke informatie, waaronder data, mededelingen, uitslagen, etc., op de website.
20.9. LabOral is, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze Voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige boete, directe, indirecte, gevolg of tot enig voorbeeld dienende schade, voortvloeiend uit, doch niet beperkt tot, de informatie verstrekt op of via deze website, het functioneren of niet functioneren van deze website, misbruik van deze website, het verlies van data, vorderingen van derden, alles in verband met het gebruik van deze website.
Door hieronder Ik ga akkoord aan te vinken, plaats ik een elektronische handtekening en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van LabOral en tevens ga ik akkoord met de Privacy Policy.

Ik begrijp dat als ik niet instem met deze Algemene voorwaarden en Privacy Policy, ik mijn registratie dien te beëindigen en geen gebruik meer dien te maken van de online diensten van LabOral.

Disclaimer LabOral

Deze disclaimer (hierna eveneens aangeduid als "disclaimer") is van toepassing op deze website van LabOral Diagnostics, hierna "LabOral".

Alle informatie zoals opgenomen op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie zoals opgenomen in deze website is niet bedoeld om instructies en adviezen te geven voor medische diagnoses, noch voor behandelwijze, noch op enige andere wijze bedoeld om een vervanging te zijn voor enig advies. De informatie behoort niet beschouwd te worden als volledig, noch kan erop vertrouwd worden dat deze informatie een bepaalde behandelwijze voor een bepaald individu geeft. De informatie behoort niet te worden gebruikt in plaats van een bezoek, telefoongesprek, consult of enig advies van uw tandheelkundig adviseur (o.a. tandarts) of een andere gekwalificeerde verstrekker van gezondheidszorg. Informatie verkregen in of via deze website is niet uitputtend. Beslissingen gebaseerd op de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

In het geval dat u tandheelkundige vragen heeft, neemt u dan contact op met uw tandheelkundig adviseur of een andere gekwalificeerde deskundige. Raadpleeg in elk geval uw tandarts of andere gekwalificeerde deskundige voordat u overstapt op een nieuwe behandelwijze.

LabOral doet haar uiterste best accurate, complete en actuele informatie te verstrekken op deze website, verkregen uit bronnen die betrouwbaar zijn gebleken in het verleden. LabOral geeft geen garanties met betrekking tot het accuraat, compleet en actueel zijn van de informatie verstrekt op of via deze website.

LabOral is een maatschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland. LabOral staat er niet voor in dat de informatie verstrekt op deze website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is in andere landen.

LabOral staat er niet voor in dat deze website functioneert zonder fouten of onderbrekingen.

LabOral geeft geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid, getrouwheid, geschiktheid, het adequaat zijn en volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de informatie zoals verstrekt via deze website berusten in beginsel bij LabOral, tenzij anders aangegeven. Het is verboden informatie die zich bevindt op deze website te kopiëren, downloaden, verspreiden, publiceren of reproduceren in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LabOral.

Bepaalde artikelen en beschrijvingen op deze website zijn geschreven door derden. Deze informatie kan niet worden beschouwd als volledig, noch kan erop worden vertrouwd dat op basis van deze informatie een behandelwijze wordt gesuggereerd voor enig individu.

Hyperlinks naar websites van derden, worden niet beschouwd als aanbeveling door LabOral van enig product of enige service verstrekt op of via dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks geschiedt volledig voor uw eigen rekening en risico. LabOral aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Voorts heeft LabOral de nauwkeurigheid, de redelijkheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van de inhoud van dergelijke websites niet geverifieerd.

LabOral is niet aansprakelijk voor enige boete, directe, indirecte, gevolg of tot enig voorbeeld dienende schade, voortvloeiend uit, doch niet beperkt tot, de informatie verstrekt op of via deze website, het functioneren of niet functioneren van deze website, misbruik van deze website, het verlies van data, vorderingen van derden, alles in verband met het gebruik van deze website.

Deze website en deze disclaimer worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlands recht. Geschillen die in verband met deze website en deze disclaimer mochten ontstaan zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter in het Arrondissement waar LabOral is gevestigd.

LabOral Diagnostics
Lichtschip 15
3991CP Houten
Nederland
T 030-6361674
F 030-6361527
E info@laboral.nl